Pārlekt uz galveno saturu

Līgums par Tūrisma Pakalpojumiem

1.            LĪGUMSLĒDZĒJU PUSES UN LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.        Līgumslēdzēju puses ir ____________, turpmāk tekstā, TŪRISMA AĢENTS, vienotais reģistrācijas numurs: _____________, tās _____________ personā, kas darbojas uz pilnvaras pamata, un _____________, _______________, turpmāk tekstā CEĻOTĀJS.

Baltic Ad Hoc SIA Reģ. Nr. 40103224329, speciālās atļaujas (licences) Nr. T-2019-22, vārdā ________, Reģ. nr. __________, adrese: ____________, _______________ personā, kura ir pilnvarota un attiecīgi tiesīga noslēgt un parakstīt šo kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, no vienas puses, un ceļotājs vai ceļotāji, kas norādīti 1.3. punktā, turpmāk atsevišķi vai visi kopā saukti – CEĻOTĀJS, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti – PUSES bez maldības, viltus un spaidiem un pēc brīvas gribas noslēdz vienošanos par kompleksu tūrisma pakalpojumu vai aviobiļetēm, turpmāk – LĪGUMS.

1.2.        Ja šī LĪGUMA izpratnē CEĻOTĀJS ir grupa vai ģimene, tad persona, kas parakstīja LĪGUMU visu LĪGUMA 1.3. punktā norādīto CEĻOTĀJU vārdā, atbild par visu CEĻOTĀJU informēšanu par LĪGUMA noteikumiem, kā arī to ievērošanu un izpildi.

1.3.        CEĻOJUMU organizē TŪRISMA OPERATORS Baltic Ad Hoc SIA, un tā vārdā to pārdod TŪRISMA AĢENTS {agent_name}. CEĻOTĀJS pērk CEĻOJUMU un tā programma ir sekojoša:

______________________

1.4.        Cita LĪGUMĀ neietvertā informācija par CEĻOJUMU ir atrodama TŪRISMA OPERATORA vai TŪRISMA AĢENTA mājas lapā vai tā tiek nosūtīta CEĻOTĀJAM elektroniski uz LĪGUMĀ norādīto e-pasta adresi.

2.            TŪRISMA PAKALPOJUMU MAIŅAS/ATCELŠANAS KĀRTĪBA

2.1.        CEĻOTĀJAM ir tiesības ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas (Citāds FlyMeAway ceļojuma gadījumā ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) dienas) pirms CEĻOJUMA sākuma pārslēgt LĪGUMU un nodot to personai, kas atbilst visiem LĪGUMA noteikumiem. Šādā gadījumā CEĻOTĀJS pirms CEĻOJUMA sākuma iesniedz TŪRISMA OPERATORAM vai TŪRISMA AĢENTAM (ja CEĻOJUMS iegādāts ar TŪRISMA AĢENTA starpniecību) rakstisku paziņojumu elektroniski. Persona, kas nodod LĪGUMU, un tā saņēmējs ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma samaksu un par visu no šādas nodošanas izrietošo papildu maksu, maksājumu vai citu izmaksu segšanu.

2.2.        TŪRISMA OPERATORS iesaka, bet tā ir CEĻOTĀJA atbildība nodrošināt sev CEĻOJUMAM derīgu ceļojuma apdrošināšanu. Ja CEĻOTĀJS ir izvēlējies TŪRISMA OPERATORA piedāvāto apdrošināšanu, tad šī LĪGUMA punkts par apdrošināšanu stājas spēkā tikai pēc tam, kad CEĻOTĀJS ir veicis pilnu apmaksu par apdrošināšanu un TŪRISMA OPERATORS ir no CEĻOTĀJA saņēmis nepieciešamos personas datus. CEĻOTĀJS apliecina, ka ir informēts par iespēju noformēt Eiropas Veselības karti EVAK (angliski – European Health Insurance Card), kas, īslaicīgi uzturoties Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Šveicē, apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. To iespējams izdarīt http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte. Parakstot šo līgumu, CEĻOTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar iespējām noformēt papildus apdrošināšanu.

2.3.        CEĻOTĀJAM, iesniedzot TŪRISMA OPERATORAM rakstisku uzteikumu, ir tiesības jebkurā brīdī pirms CEĻOJUMA sākuma vienpusēji izbeigt LĪGUMU. Rakstisko uzteikumu TŪRISMA OPERATORAM var iesniegt , nosūtot to uz e-pastu, norādot rezervācijas numuru. 
2.3.1. Izbeidzot LĪGUMU pirms CEĻOJUMA sākuma, TŪRISMA OPERATORS ir tiesīgs ieturēt šādu līguma izbeigšanas maksu par katru LĪGUMA 1.punktā minēto personu:
2.3.1.1. no CEĻOJUMA iegādes brīža līdz 30 dienām pirms pirmās CEĻOJUMA dienas – 300,00 (trīs simti) eiro apmērā no CEĻOJUMA cenas vienai personai;
2.3.1.2. mazāk nekā 30 dienas pirms pirmās CEĻOJUMA dienas – 100% apmērā no CEĻOJUMA cenas vienai personai.
2.3.1.3. no CEĻOJUMA iegādes brīža līdz 40 dienām pirms pirmās CEĻOJUMA dienas Citāds FlyMeAway ceļojuma gadījumā – 300,00 (trīs simti) eiro apmērā no CEĻOJUMA cenas vienai personai;
2.3.1.4. mazāk nekā 40 dienas pirms pirmās CEĻOJUMA dienas Citāds FlyMeAway ceļojuma gadījumā – 100% apmērā no CEĻOJUMA cenas vienai personai.

2.4.        TŪRISMA OPERATORAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU pirms CEĻOJUMA sākuma un pilnībā atmaksāt CEĻOTĀJAM visus maksājumus, kas veikti par CEĻOJUMU, bet TŪRISMA OPERATORAM nav pienākuma maksāt papildu kompensāciju, ja:

 1. cilvēku skaits, kas pieteikušies CEĻOJUMAM, ir mazāks par minimālo nepieciešamo skaitu un TŪRISMA OPERATORS paziņo CEĻOTĀJAM par LĪGUMA izbeigšanu LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā:
 2. 20 dienas pirms CEĻOJUMA sākuma, ja tas ilgst vairāk nekā sešas dienas;
 3. septiņas dienas pirms CEĻOJUMA sākuma, ja tas ilgst no divām līdz sešām dienām;
 4. 48 stundas pirms CEĻOJUMA sākuma, ja tas ilgst mazāk nekā divas dienas.
 5. TŪRISMA OPERATORS nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nespēj izpildīt LĪGUMU un pirms CEĻOJUMA sākuma bez nepamatotas kavēšanās paziņo CEĻOTĀJAM par LĪGUMA izbeigšanu.

2.5.        TŪRISMA OPERATORS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc LĪGUMA izbeigšanas vai nepārvaramas varas apstākļu perioda beigām atmaksā CEĻOTĀJAM visus maksājumus, kas prasīti saskaņā ar LĪGUMA 2.4. punktu.

2.6.        LĪGUMA 2.3.punktā noteiktās sankcijas par LĪGUMA izbeigšanas maksu neattiecas uz gadījumiem, kad CEĻOTĀJS LĪGUMU izbeidz saskaņā ar LĪGUMA 3.7.punkta noteikumiem.

2.7.        TŪRISMA OPERATORAM pēc LĪGUMA noslēgšanas ir tiesības paaugstināt LĪGUMA 1.3.punktā noteikto CEĻOJUMA cenu tikai šādu iemeslu dēļ:

 1. izmaiņas tādu LĪGUMĀ iekļauto tūrisma pakalpojumu nodokļu vai maksu apmēros, ko nosaka trešās personas, kuras nav tieši iesaistītas kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanā (tostarp tūrisma, transporta vai specifiskos galamērķī piemērotos nodokļos un nodevās, iekāpšanas vai izkāpšanas maksās ostās un lidostās);
 2. LĪGUMĀ atrunātie un iepriekš pieejamie pakalpojumi nav vairs pieejami CEĻOJUMA laikā un tie tiek aizvietoti ar citiem pakalpojumiem (piemēram, plūdu dēļ tiek slēgtas apskatei alas un to vietā tiek piedāvāts cita apskates objekta apmeklējums)

Cenas starpība tiks aprēķināta pēc šādas kārtības: piemaksa = maksa par jaunu pakalpojumu (piem., tiek ieviesta vīza ieceļojot vai pacelti pasažieru nodokļi kādā no lidostām) + cenas pieaugums par uzskaitītu un cenā iekļautu pakalpojumu – cena par uzskaitītu un cenā iekļautu pakalpojumu, kuru no TŪRISMA OPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt.

2.8.        Ja TŪRISMA OPERATORS piedāvā palielināt CEĻOJUMA cenu par vairāk nekā 8 %, CEĻOTĀJAM ir LĪGUMA 3.7.punktā noteiktās tiesības un pienākumi.

2.9.        CEĻOTĀJAM ir tiesības uz cenas samazinājumu, kas atbilst šā LĪGUMA 2.7.punktā minētajam izmaksu samazinājumam, kas notiek pēc LĪGUMA noslēgšanas un pirms CEĻOJUMA sākuma.

3.            CEĻOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.        CEĻOTĀJA pienākums ir veikt maksājumu ne mazāku par 300 EUR (trīs simti eiro) par katru LĪGUMA 1.3. minēto personu piecu dienu laikā no rezervācijas veikšanas brīža. Maksājums par atlikušo summu veicams ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms CEĻOJUMA pirmās dienas. Citāds FlyMeAway ceļojuma gadījumā maksājums par atlikušo summu veicams ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) dienas pirms CEĻOJUMA pirmās dienas.

3.2.        CEĻOTĀJS ir patstāvīgi atbildīgs par to, ka CEĻOTĀJS ierodas norādītajā laikā un vietā CEĻOJUMA vai kādas tā daļas uzsākšanai.

3.3.        CEĻOTĀJS patstāvīgi atbildīgs par to, lai līdz CEĻOJUMA saņemšanas brīdim viņa rīcībā būtu vismaz vēl sešus mēnešus derīga Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsoņa pase.

3.4.        CEĻOTĀJS patstāvīgi atbildīgs par to, lai, gadījumā, ja tas nav Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsonis, tas ievērotu visas formalitātes, kas saistītas ar ceļojumu dokumentiem, to derīgumu un vīzām.

3.5.        CEĻOTĀJAM ir pienākums būt vakcinētam atbilstoši noteiktām prasībām, ja to prasa attiecīgās valsts normatīvie akti un saprātīgas rūpes par savu veselību. Obligātie un ieteicamie vakcīnu veidi CEĻOTĀJAM savlaicīgi jānoskaidro pirms CEĻOJUMA kompetentās veselības aizsardzības institūcijās.

3.6.        CEĻOTĀJS atbild par TŪRISMA OPERATORAM sniegtās informācijas, kas nepieciešama CEĻOJUMA nodrošināšanai, atbilstību un patiesumu. TŪRISMA OPERATORS neatbild par sekām, kas rodas sakarā ar to, ka tai ir sniegta neatbilstoša vai kļūdaina informācija un/vai dati. CEĻOTĀJS apzinās, ka e-pasta adrese, ko tas ievada, iegādājoties CEĻOJUMU, tiks lietota kā vienīgais komunikācijas veids.

3.7.        Gadījumā, ja mainīta būtiska CEĻOJUMA sastāvdaļa (uzturēšanās ilgums galamērķī dienās, transporta veids nokļūšanai galamērķī, kā arī kopējās cenas pieaugums par vismaz 8%), CEĻOTĀJAM ir tiesības:

 1. piekrist ierosinātajām izmaiņām;
 2. savu CEĻOJUMU atcelt, saņemot visu CEĻOTĀJA iemaksāto naudu par neizmantotiem pakalpojumiem. Tā izmaksājama CEĻOTĀJAM ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc iesnieguma par rezervācijas atteikumu saņemšanas.

Saņemot informāciju no TŪRISMA OPERATORA par šajā LĪGUMA punktā minētajām izmaiņām, CEĻOTĀJAM ir pienākums sniegt atbildi par to, vai CEĻOTĀJS piekrīt ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ vai arī vēlas izbeigt LĪGUMU. CEĻOTĀJA atbildes nesniegšana netiks uzskatīta par piekrišanu ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ, un LĪGUMS tiks izbeigts.

3.8.        CEĻOTĀJAM ir tiesības saņemt atbilstošu cenas samazinājumu par jebkādu laikposmu, kurā ir notikusi neatbilstība LĪGUMAM, ja vien TŪRISMA OPERATORS nepierāda, ka neatbilstība ir radusies CEĻOTĀJA vainas dēļ. CEĻOTĀJAM nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja neatbilstība ir radusies trešās personas (kas nav saistīta ar LĪGUMĀ ietverto tūrisma pakalpojumu sniegšanu) vainas dēļ un neatbilstība bija nenovēršama vai neparedzama nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.

3.9.        Ja CEĻOJUMA laikā netiek sniegts kāds no LĪGUMĀ iekļautajiem tūrisma pakalpojumiem vai ja tas netiek sniegts pienācīgi, CEĻOTĀJAM bez nepamatotas kavēšanās, ņemot vērā situācijas apstākļus, atbilstoši LĪGUMA 6.1.punktā noteiktajai kārtībai ir pienākums paziņot TŪRISMA OPERATORAM (tā pārstāvim vai grupas vadītajam) par jebkādu neatbilstību, ar ko CEĻOTĀJS saskaras LĪGUMĀ iekļautā tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā.

3.10.      Ātrai un efektīvai saziņai ar TŪRISMA OPERATORU, lai pieprasītu palīdzību, ja CEĻOTĀJS ir nonācis grūtībās, CEĻOTĀJS vēršas pie TŪRISMA OPERATORA pārstāvja vai grupas vadītāja.

4.            TŪRISMA OPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.        TŪRISMA OPERATORS ir atbildīgs par visu LĪGUMĀ ietverto tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu, neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus sniedz TŪRISMA OPERATORS vai citi tūrisma aģenti, tūrisma operatori vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

4.2.        TŪRISMA OPERATORA pienākums ir informēt CEĻOTĀJU, gadījumā, ja CEĻOJUMA saņemšanai Latvijas Republikas pilsoņa pase vai citas Eiropas Savienības valsts pase ar vismaz sešu mēnešu derīguma termiņu pēc CEĻOJUMA nav pietiekams dokuments CEĻOJUMA nodrošināšanai un pakalpojumu saņemšanai.

4.3.        TŪRISMA OPERATORA pienākums ir informēt CEĻOTĀJU, pirms CEĻOJUMA sākuma datuma par TŪRISMA OPERATORA pārstāvja CEĻOJUMA sniegšanas vietā telefona numuru. TŪRISMA OPERATORS CEĻOTĀJU informē ar elektroniskā pasta starpniecību.

4.4.        TŪRISMA OPERATORAM ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās sniegt palīdzību (atbalstu) CEĻOTĀJAM, ja tas ir nonācis grūtībās, jo īpaši:

 1. sniegt informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību;
 2. palīdzēt izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus CEĻOJUMA risinājumus;
 3. sniegt citu palīdzību tostarp, kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nebūs iespējams nodrošināt CEĻOTĀJA atgriešanos.

4.5.        TŪRISMA OPERATORAM nav pienākums finansiāli palīdzēt 4.4.punktā uzskaitītajos gadījumos. Ja TŪRISMA OPERATORS ir sniedzis tostarp arī finansiālu atbalstu, tas ir tiesīgs iekasēt saprātīgu maksu par LĪGUMA 4.4.punktā minēto palīdzību.

4.6.        Atsevišķos galamērķos 4.4.punktā uzskaitītā palīdzība var būt ierobežota, ņemot vērā galamērķa specifiku.

4.7.        TŪRISMA OPERATORS neatbild par sekām un/vai zaudējumiem, kas rodas, ja CEĻOTĀJS neierodas noteiktajā laikā un vietā CEĻOJUMA vai kādas tā daļas uzsākšanai.

4.8.        Ja CEĻOTĀJS realizē LĪGUMA 2.1.punktā noteiktās tiesības nodot LĪGUMU citai personai, TŪRISMA OPERATORAM ir pienākums informēt personu, kas nodod LĪGUMU, par nodošanas faktiskajām izmaksām. Minētās izmaksas ir samērīgas un tās nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas TŪRISMA OPERATORAM rodas LĪGUMA nodošanas dēļ.

4.9.        Ja pirms CEĻOJUMA sākuma TŪRISMA OPERATORAM ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu no CEĻOJUMA programmā norādītajām CEĻOJUMA galvenajām tūrisma pakalpojuma īpašībām, vai ja TŪRISMA OPERATORS piedāvā palielināt LĪGUMA cenu par vairāk nekā 8 %, TŪRISMA OPERATORAM ar elektroniskā pasta starpniecību ir pienākums skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā laikus informēt CEĻOTĀJU par:

 1. ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ un, ja attiecināms, par to ietekmi uz CEĻOJUMA cenu;
 2. saprātīgu termiņu, kurā saskaņā ar šā LĪGUMA 3.7. punktu CEĻOTĀJAM jāinformē TŪRISMA OPERATORS par savu lēmumu;
 3. CEĻOTĀJA pienākumu sniegt atbildi par to, vai tas piekrīt ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ vai vēlas izbeigt LĪGUMU, un par to, ka CEĻOTĀJA atbildes nesniegšana netiks uzskatīta par piekrišanu ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ un LĪGUMS tiks izbeigts;
 4. piedāvāto alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu un tā cenu, ja tāds piedāvāts.

4.10.      Gadījumā, ja līdz TŪRISMA OPERATORA maksātnespējas procesa pasludināšanai, tas nespēj pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības pret CEĻOTĀJU, CEĻOTĀJA tiesības ir vērsties pie apdrošināšanas kompānijām: AAS Balta, tūrisma operatora apdrošināšanas polises numurs 830962026, derīga līdz 31.01.2025., apdrošinājuma summa 100 000 EUR, AS Swedbank, tūrisma operatora garantijas numurs 21-006244-GF, derīga līdz 31.01.2025., apdrošinājuma summa 50 000 EUR, AAS ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle garantija nr. 934004946, derīga līdz 14.07.2024., apdrošinājuma summa 50 000 EUR apmērā. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kontaktinformācija: Rīga, Brīvības iela 55, LV – 1010, e-pasta adrese: pasts@ptac.gov.lv; konsultāciju tālrunis: +37165452554.  

4.11.      TŪRISMA OPERATORAM ir tiesības saņemt un glabāt personas datus, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei. Piemēram, aviobiļetes un/vai viesnīcas rezervēšana ir jāveic uz CEĻOTĀJA vārda un tajā ir jāietver CEĻOTĀJA kontaktinformācija un atbilstoša identifikācija (pases vai ID kartes dati). Attiecīgo personas datu neiesniegšanas gadījumā TŪRISMA OPERATORS nevar nodrošināt pakalpojumu CEĻOTĀJAM. Dati tiek apkopoti, glabāti un, pakalpojuma nodrošināšanas vajadzībām, nodoti trešajām personām, saskaņā ar ES Personas Datu aizsardzības regulu "(ES) 2016/679".

4.12.      TŪRISMA OPERATORS pirms CEĻOJUMA ir tiesīgs vienpusēji mainīt LĪGUMA noteikumus (šis noteikums neattiecas uz CEĻOJUMA cenas izmaiņām saskaņā ar LĪGUMA 3.7.punkta noteikumiem), tikai tādā gadījumā, ja izmaiņas ir nenozīmīgas un TŪRISMA OPERATORS par izmaiņām ir elektroniski informējis CEĻOTĀJU uz Līgumā norādīto e-pasta adresi skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā.

5.            NEPĀRVARAMA VARA

5.1.        Neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt kompensāciju par zaudējumiem, ja līgumsaistības daļēji vai pilnībā nav izpildītas nenovēršanu un ārkārtas apstākļu dēļ (par nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem uzskatāma tai skaitā karadarbība, terorisms, nopietnas slimības uzliesmojums, dabas katastrofas un citi notikumi, kas nav radušies PUŠU vai tā kontrolē esošas trešās personas kļūdas vai rīcības dēļ, notikumi, kas padara nepiespējamu līgumsaistību izpildi, notikumi, kurus LĪGUMA slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, no kuriem nav iespējams izvairīties, kuru sekas nav iespējams pārvarēt).

Nenovēršamu un ārkārtas apstākļu gadījumos PUSES rīkojas atbilstoši šim LĪGUMAM, normatīvo aktu prasībām, kā arī labas ticības un godīgas darījumu prakses principiem.

6.            STRĪDU RISINĀŠANA

6.1.        Ja CEĻOTĀJAM ir sūdzības vai iebildumi par nepienācīgu LĪGUMA izpildi, CEĻOTĀJS nekavējoties paziņo par to TŪRISMA OPERATORA vietējam pārstāvim vai grupas vadītājam. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, CEĻOTĀJS iesniedz rakstveida pretenziju. Pretenziju sastāda divos eksemplāros. TŪRISMA OPERATORA vietējais pārstāvis vai grupas vadītājs parakstās par saņemto pretenziju uz abiem eksemplāriem, un viens eksemplārs paliek pie CEĻOTĀJS, otrs – pie TŪRISMA OPERATORA pārstāvja. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt uz vietas, CEĻOTĀJAM rakstisks iesniegums jāiesniedz TŪRISMA OPERATORAM, nosūtot to uz e-pasta adresi flymeaway@flymeaway.lv vai jānodod TŪRISMA AĢENTŪRAI, ja CEĻOJUMS iegādāts pie tās, vēlams 7 (septiņu) dienu, bet saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.panta pirmās daļas prasībām ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad CEĻOTĀJS atklājis tūrisma pakalpojuma neatbilstību LĪGUMA noteikumiem.

6.2.        Ja TŪRISMA OPERATORS atsakās izpildīt CEĻOTĀJA prasījumu vai CEĻOTĀJU neapmierina TŪRISMA OPERATORA piedāvātais risinājums, CEĻOTĀJAM ir tiesības vērsties: 1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā; 2) patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu; 3) tiesā.

6.3.        CEĻOTĀJAM ir iespēja arī izmantot platformu strīdus izšķiršanai tiešsaistē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT); minētā platforma pieejama šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV.

6.4.        Visi strīdi vai domstarpības, kas saistīti vai izriet no šā LĪGUMA, tiek risināti sarunu ceļā. Ja domstarpības un strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, ieinteresētā PUSE to nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.            LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

7.1.        Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas PUSES un tas darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei. Ja LĪGUMS tiek noslēgts, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, pusēm klātneesot, LĪGUMS uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad PUSES var piekļūt CEĻOJUMU apliecinošiem dokumentiem, un TŪRISMA OPERATORS ir saņēmis CEĻOTĀJA maksājumu, atbilstoši LĪGUMA 3.1. punktam.

7.2.        Jebkuri LĪGUMA grozījumi un/vai papildinājumi, kas nav atrunāti LĪGUMA noteikumos, izdarāmi PUSĒM savstarpēji vienojoties rakstveidā.

7.3.        PUSES apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkuru savu LĪGUMĀ norādīto rekvizītu u.c. LĪGUMĀ norādīto ziņu maiņu

7.4.        Jautājumi, kas netiek reglamentēti šajā LĪGUMĀ, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošām tiesību normām.

Up