Pārlekt uz galveno saturu

Rīgā, 2019. gada _______________, Nr ___/2019

1. LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES UN LĪGUMA PRIEKŠMETS:    
1.1. Līgumslēdzēju puses ir SIA Baltic Ad Hoc, turpmāk tekstā, Aģentūra, vienotais reģistrācijas numurs 40103224329,  tās pārdošanas vadītājas Initas Indrānes personā, kas darbojas uz pilnvaras pamata, un  _______________, personas kods: ____________ turpmāk tekstā Pasažieris.    
1.2. Līgums noslēgts bez spaidiem un viltus, abu pušu rīcībā esot pilnīgai informācijai par visiem ar darījumu saistītajiem apstākļiem.
1.3. Līguma priekšmets ir sekojošs: Aģentūra pārdod un Pasažieris pērk aviobiļetes un ceļojuma paketes sekojošos Operatora “Baltic Ad Hoc” SIA fraktētos ceļojumos: 

2. TŪRISMA PAKALPOJUMU MAIŅAS/ATCELŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Tūrisma pakalpojumi nav maināmi, nav maināmas to Rezervācijas apstiprinājumā norādītās personas, izņemot gadījumus, kad iegādāts pakalpojums 'ceļotāju vārda maiņa', pakalpojumu laiki un datumi, un cita būtiska Tūrisma pakalpojumu sastāvdaļa.    
2.2. Tūrisma pakalpojumi nav atceļami, izņemot šī Līguma 2.3-2.5.punktos minētajos gadījumos. Ja Klients atsakās no Tūrisma pakalpojumiem līdz 30 (trīsdesmit) dienām pirms Tūrisma pakalpojuma sniegšanas dienas, Aģentūra patur 200 EUR (divi simti eiro) no Klienta iemaksātās maksas, bet pārējo no Klienta saņemto summu atmaksā. Ja Klients no Tūrisma pakalpojumiem atsakās mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Tūrisma pakalpojumu sniegšanas dienai, Klientam nav tiesību prasīt par tiem samaksāto maksu. Ja dalīta maksājuma gadījumā Klients neveic pilnu otro maksājumu līdz 30 (trīsdesmit) dienām pirms Tūrisma pakalpojuma sniegšanas dienas, Puses vienojas, ka tas nozīmē atsacīšanos no Tūrisma pakalpojumiem, un Klientam nav tiesību prasīt veiktās pirmās iemaksas atmaksāšanu.

   2.2.1 Fēru salu ceļojuma rezervācijas gadījumā 2.2 punktā minētās 30 (trīsdesmit) dienas tiek aizstātas ar 45 (četrdesmit piecas) dienām.
2.3. Aģentūrai ir tiesības atcelt Tūrisma pakalpojumu, ja ceļojuma norisei nepieciešamais minimālais ceļotāju skaits divdesmit kalendārās dienas pirms plānotā Tūrisma pakalpojuma sniegšanas sākuma nav savākts. 

2.4. Gadījumā, ja Aģentūra atceļ Tūrisma pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma 2.3.punktu, tā atmaksā visu Klienta samaksāto maksu par neizmantotiem pakalpojumiem Klientam ne vēlāk kā 48h pēc paziņojuma par Tūrisma pakalpojumu atcelšanu veikšanas, darba nedēļas ietvaros. Izmaksa veicama ar bankas pārskaitījumu. 

2.5. Aģentūrai ir tiesības atcelt Tūrisma pakalpojumus nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, tajā skaitā, Starptautisko organizāciju un/vai sertifikācijas sabiedrību ieteikuma par attiecīgo Pakalpojuma sniedzēju lēmumu, atzinumu un ieteikumu sakarā. Ja Tūrisma pakalpojumi tiek atcelti nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, Aģentūra atmaksā Klientam no viņa saņemto summu tiktāl, ciktāl tā nav izmantota Tūrisma pakalpojumu apmaksai (lidmašīnas nomas, viesnīcu rezervācijas izdevumi utml). Klientam ir tiesības atteikties no Tūrisma pakalpojumiem un saņemt atpakaļ iemaksāto maksu, ja Klients nevar ierasties Tūrisma pakalpojumu sniegšanas (izbraukšanas) vietā tādēļ, ka tam ārsts noteicis vairāk nekā 7 (septiņu) dienu ilgu gultas režīmu smagas, akūtas slimības vai sevišķi smagas traumas dēļ un šāds gultas režīms turpinās arī izraukšanas dienā.

2.6. Aģentūrai ir tiesības vismaz 20 dienas pirms Tūrisma pakalpojuma sniegšanas sākuma paaugstināt pakalpojuma cenu, ja pieaug kāda no tā sekojošām izmaksām: degviela, lidostu nodokļi, ārvalstu valūtas, kurā tiek iepirkti šie pakalpojumi, attiecība pret Euro. Puses vienojas, ka degvielas cena nepārsniedz USD 1200/t. Gadījumā, ja vismaz 20 dienas pirms Tūrisma pakalpojuma sniegšanas sākuma degvielas cena pārsniedz USD1200/t, tad piemaksu aprēķina pēc sekojošas metodikas:

Degvielas piemaksa = (3 x Lidojuma ilgums vienā virzienā decimālvienībās x 2 x Degvielas cenas pieaugums/t salīdzinot ar USD1200/t)/173

2.7. Gadījumā, ja mainīta būtiska Tūrisma pakalpojuma sastāvdaļa (uzturēšanās ilgums galamērķī dienās, transporta veids nokļūšanai galamērķī, kā arī kopējās cenas pieaugums par vismaz 8%), Klientam ir tiesības savu rezervāciju/pirkumu atcelt, saņemot visu Klienta iemaksātu naudu par neizmantotiem pakalpojumiem. Tā izmaksājama klientam ne vēlāk kā 48h pēc iesnieguma par rezervācijas atteikumu saņemšanas, darba nedēļas ietvaros.

3. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Klients ir patstāvīgi atbildīgs par to, ka Klients un/vai personas, kam Klients ir iegādājies Tūrisma pakalpojumus un kas norādītas Rezervācijas apstiprinājumā, ierodas norādītajā laikā un vietā Tūrisma pakalpojumu saņemšanai.  

3.2. Klients patstāvīgi atbildīgs par to, lai līdz Tūrisma pakalpojumu saņemšanas brīdim viņa rīcībā būtu vismaz vēl sešus mēnešus derīga Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsoņa pase. 

3.3. Klients pastāvīgi atbildīgs par to, lai, gadījumā, ja tas nav Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsonis, tas ievērotu visas formalitātes, kas saistītas ar ceļojumu dokumentiem, to derīgumu un vīzām. 

3.4. Klients atbild par Aģentūrai sniegtās informācijas, kas nepieciešama Tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai, atbilstību un patiesumu. Aģentūra neatbild par sekām, kas rodas sakarā ar to, ka tai ir sniegta neatbilstoša vai kļūdaina informācija un/vai dati. Klients apzinās, ka e-pasta adrese, ko tas ievada, iegādājoties Tūrisma pakalpojumu, tiks lietota kā vienīgais komunikācijas veids. 

3.5. Klientam ir tiesības Tūrisma pakalpojuma laikā apliecināt prasījumu par Līguma nosacījumiem neatbilstoša pakalpojuma sniegšanu, atsaucoties uz šī Līguma punktiem. Akts ar parakstu jāapliecina Operatora pārstāvim, un tas kalpos kā pamats Līguma 3.6.. punktā minētās sūdzības celšanai. 

3.6. Klientam ir tiesības likumā noteiktajā termiņā pēc Tūrisma pakalpojuma saņemšanas beigu datuma  pieteikt prasījumu par Līguma nosacījumiem neatbilstoša pakalpojuma sniegšanu Patērētāju Tiesību Aizsardzības Aģentūrā. Prasījuma adresāts publicēts interneta vietnē www.ptac.gov.lv. 

3.7. Klientam ir tiesības pirms Tūrisma pakalpojuma iegādes vērsties Aģentūrā, lai vienotos ar Aģentūru par Līguma noteikumiem, tos savstarpēji apspriest. Ja Klients nav atsevišķi noslēdzis vienošanos par izmaiņām Līgumā, atzīstams, ka Līguma puses ir noslēgušas šo Līgumu, savstarpēji apspriežot Līguma noteikumus un tas pilnībā atspoguļo Līguma pušu vienošanos. 

3.8. Gadījumā, ja līdz Operatora maksātnespējas procesa pasludināšanai, tas nespēj pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības pret Klientu, Klienta tiesības ir vērsties ERGO Insurance SE Latvijas filiālē. Operatora apdrošināšanas polises numurs ir 934000194, polises derīguma termiņš 31.01.2021. un apdrošinātā summa 42 000 EUR (četrdesmit divi tūkstoši eiro un nulle eiro centi).

3.9. Atsevišķos gadījumos ir pieļaujamas izmaiņas Tūrisma pakalpojumu saņēmēju datos, ja tas ir norādīts Tūrisma pakalpojuma aprakstā, taču jebkuras izmaiņas sakarā Tūrisma pakalpojumiem tiek veiktas par atsevišķi pakalpojuma servisa maksu, kas norādīta Tūrisma pakalpojumu aprakstā.  

3.10. Klients patstāvīgi nodrošina e-pasta sūtījumu saņemšanu Klienta norādītajā e-pasta adresē, sūtījumu, kas nosūtīti uz Klienta norādīto (ievadīto) e-pasta adresi tiks uzskatīti par paziņotiem Klientam. 

3.11. Klients piekrīt, ka Aģentūra apstrādā Klienta personas datus. Klienta personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot kompetentas valsts iestādes un tiešo Pakalpojumu sniedzējus, ja tas nepieciešamas pakalpojuma noformēšanai un izpildei.

4. AĢENTŪRAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Aģentūras pienākums ir informēt Klientu, gadījumā, ja Tūrisma pakalpojuma saņemšanai Latvijas Republikas pilsoņa pase vai citas Eiropas Savienības valsts pase ar vismaz sešu mēnešu derīguma termiņu pēc Tūrisma pakalpojumu saņemšanas nav pietiekams Tūrisma pakalpojumu saņemšanai. 

4.2. Aģentūras pienākums ir informēt Klientu, pirms Tūrisma pakalpojuma sākuma datuma par Operatora pārstāvja Tūrisma pakalpojuma sniegšanas vietā telefona numuru, par iespējām sazināties ar nepilngadīgu personu vai tā aizbildni, gadījumā, ja Klients ir nepilngadīga persona. Aģentūra Klientu informē ar elektroniskā pasta starpniecību. 

4.3. Aģentūras pienākums ir uzturēt Klienta prasības pret Pakalpojuma sniedzējiem, gadījumā, ja tādas radušās. Aģentūrai prasības izpilde nav saistoša. 

4.4. Aģentūra neatbild par sekām un/vai zaudējumiem, kas rodas, ja Klients neierodas Tūrisma pakalpojumu saņemšanai noteiktajā laikā un vietā.  

4.5. Aģentūra neatbild par sekām, kas rodas sakarā ar transporta aizkavēšanos/neierašanos un Pakalpojuma sniedzēja pienākumu neizpildīšanu.  

4.6. Aģentūrai ir tiesības mainīt Līguma noteikumus jebkurā laikā, izsludinot tos Aģentūras mājas lapā www.flymeaway.lv 

4.7. Aģentūrai ir tiesības nepildīt savus pienākumus gadījumā, ja to neļauj neparedzami apstākļi, notikumi, kurus nevarēja novērst ievērojot visu iespējamo piesardzību un nepārvarama vara. Šādi apstākļi neatbrīvo Aģentūru no pienākuma sniegt Klientam adekvātu palīdzību un Klientam ir tiesības tādu saņemt. Vienlaikus, šie apstākļi atbrīvo Aģentūru no jebkādām klientu prasībām un prasījumiem, kas varētu rasties tās saistību, kas minētas šajā Līgumā, neizpildes dēļ. 

  4.7.1 Fēru salu ceļojuma rezervācijas gadījumā 4.7 punktā minētā Aģentūras palīdzība klientiem neparedzamu apstākļu gadījumā var būt ierobežota, ņemot vērā nelielo naktsmītņu skaitu salas teritorijas ietvaros un citu pakalpojumu sniedzēju ierobežotās iespējas.

4.8. Aģentūrai ir tiesības saņemt un glabāt personas datus, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei. Piemēram, aviobiļetes un/vai viesnīcas rezervēšana ir jāveic uz Klienta vārda un tajā ir jāietver Klienta kontaktinformācija un atbilstoša identifikācija (pases vai ID kartes dati). Attiecīgo personas datu neiesniegšanas gadījumā Aģentūra nevar nodrošināt pakalpojumu Klientam. Dati tiek apkopoti, glabāti un, pakalpojuma nodrošināšanas vajadzībām, nodoti trešajām personām,  saskaņā ar ES Personas Datu aizsardzības regulu "(ES) 2016/679". 

4.9. Aģentūrai šī Līguma ietvaros paredzētas arī citas tiesības un pienākumi. 

5. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

5.1. Šis Līgums un pielikumi ir spēkā esošs, kad to parakstījušas abas Līgumslēdzējas puses, to paraksttiesīgu pārstāvju personā. Abpusēji parakstīts Līgums ir spēkā esošs arī elektroniskā veidā. Ja Klients ir izvēlējies Aģentūras piedāvāto apdrošināšanu, tad šī Līguma punkts par apdrošināšanu stājas spēkā tikai pēc tam, kad Klients ir veicis pilnu apmaksu par apdrošināšanu un Aģentūra ir no Klienta saņēmusi viņa personas kodu.

5.2. Līgums ir sastādīts un noslēgts uz 3 (trim) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Aģenta, un otrs pie Pasažiera, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks

5.3. Visas izmaiņas noformējamas kā Līguma pielikumi, rakstiski, un ir spēkā tikai tad, kad tās parakstījušas abas Puses

5.4. Līgumslēdzējas puses apņemas konfliktsituācijas šī Līguma sakarā risināt sarunu ceļā. Ja tas neizdodas, lietu izskatīs Eiropas Justīcijas Šķīrējtiesā pēc Latvijas Republikas likumiem  

5.5. Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža līdz Tūrisma pakalpojuma plānotajam saņemšanas datumam.

7. PUŠU JURIDISKĀS DETAĻAS UN PARAKSTI: 
Aģentūra: 

“Baltic Ad Hoc” SIA
Reģ. Nr.  40103224329
Juridiskā adrese: Mazā Piena iela 11A-3, Rīga, LV-1045
Faktiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
IBAN: LV13HABA0551024811025

Up